همراهی با والدین بعد از مهاجرت به استرالیا

تعداد زیادی از متقاضیانی که در سالیان گذشته با آنها در تماس بوده ام در همان اولین جلسات مشاوره از دغدغه های خود در مورد امکان همراهی پدر یا مادر خود در مورد مهاجرت به استرالیا با خانواده صحبت [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر