رتبه بندی کیفیت زندگی در کشور ها بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد

در یکی از گزارشات سازمان ملل متحد، کیفیت زندگی در استرالیا را در بین کشور های جهان مورد مقایسه قرار گرفته است.این گزارش سه حوزه اصلی را شامل می شود: شرایط اقتصادی، آموزش و امید به زندگی (که از [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر