گام به گام شروع تجارت در استرالیا

بیزینس در استرالیا

مقدمه


بطور کلی بیزینس یا تجارت ھمیشه از یک ایده شروع میشود که لزوما نمیبایست یک ایده ناب و بی ھمتا باشد. این ایده میتواند نسخه کامل تر، ارزان تر یا حتی اندکی متفاوت تر از یک بیزینس موجود باشد.
از ھمان ابتدای پیدایش ایده اولیهه یک بیزینس، تفاوت روش سنتی سعی و خطا و روش اصولی و صحیح راه اندازی یک بیزینس به وضوح پدیدار میشود.
روش سنتی سعی و خطا متاسفانه در کشورھا و جوامع نهه چندان توسعه یافته نه تنھا به شدت رواج دارد بلکه به دلیل کمبود یا نبود منابع صحیح و قابل اعتماد اطلاعات و داده ھای آماری، شاید عملا تنھا روش قابل انجام بیزینس باشد.
در این روش ایده اولیه بیزینس با توجه به شناخت فردی از شرایط بازار و میزان محبوبیت بدون ھیچ اطلاعات آماری و مالی از بیزینس ھای فعال، موفق و یا نا موفق موجود در صنعت ارزیابی میشود. درمرحله بعد یک شخصیت حقوقی یا شرکت یا تعاونی ثبت میشود و به تدریج در جریان انجام کارھای اولیه در پی مراجعه به سازمان ھا و مراجع مربوطه، مشخص میشود که به چه مجوز ھا و استانداردھایی نیاز خواھد بود. بعد از صرف زمان و ھزینه قابل توجه، مجوز ھای لازمه اخذ میشود سپس تولید محصول، انبار موجودی و تبلیغات نه چندان موثر انجام خواھد شد و در آخر اگر بخت یار و یاور صاحبان بیزینس باشد پساز کسب تجربه کافی، شکست خوردن ھای کافی و درس عبرت گرفتن ھای کافی، بیزینس از دوران بحران خارج شده و عملا بهه سودآوری منطقی خواھد رسید.
در حالیکه روش اصولی و علمی که بیزینس ھای کوچک و بزرگ در دنیای مدرن امروز بخصوص در کشورھای پیشرفته تر مثل امریکا، کانادا، استرالیا و کشورھای صنعتی اروپایی پیش رو میگیرند به مراتب
متفاوت تر، کم ریسک تر و حساب شده تر است.

روش صحیح پایه گذاری یک بیزینس


امکان سنجی

ایده بیزینس در ابتدا بر طبق اطلاعات آماری و داده ھای مالی و مالیاتی در ھر شھر و ایالت از صنایع مختلف، میزان سودآوری صنایع، میزان رقابت و موازنه عرضه و تقاضا و ده ھا فاکتور اقتصادی دیگر،
سنجیده و توسط تست ھای امکان سنجی ارزیابی میشود سپس بزینس پلان بر اساس مشخصات بازار و امکان سنجی اولیھ تھیهه میگردد. مھمترین قسمت بیزینس پلان مطالعه آماری مارکت و میزان کشش بازار، سطوح مقاومت و حمایت قیمتی، قوانین دولتی و پیش نیازھای قانونی و مالی قبل از ورود به بیزینس است. ھمچنین جداول پیش بینی ھزینه ھا و درآمد ھا در یک تا سه سال اول تاسیس بیزینس که اصطلاحا پروجکشن نامیده میشوند توسط مشاورین و متخصصین تھیه میگردد.

طراحی ساختار حقوقی و مالکیت


در مرحله بعدی ساختار حقیقی یا حقوقی بیزینس، ھمچنین چیدمان سھام بندی و چارت سازمانی و مدیریتی بیزنس طراحی میشود بطوریکھدر آینده جوابگوی وضعیت درآمدی، توزیع سود، ورود سرمایه و استفاده از تسھیلات مالی و بانکی در ھنگام نیاز باشد.
به عنوان مثال در یک بیزینس کوچک خانوادگی که احتمالا در آینده به دست فرزندان و بستگان مدیریت خواھد شد، چگونگی سھام بندی، میزان و نوع ھر سھم، انتخاب مدیر عامل و سھام داران عمده، انتخاب حق
امضا و مالکیت دارایی ھا و غیره بسیار متفاوت خواھد بود با بیزینسی که قصد فروش یا انتقال به غیر یا حتی قصد تاسیس شعب مختلف در شھرھا و محلهه ھای مختلف دارد. در بسیاری از موارد تصحیح ساختار حقوقی و ملکی بیزینس بعد از تاسیس و در حین انجام کارھای بزرگ با مسولیت ھای مالی و حقوقی بالا کار دشوار، پرھزینه و زمانبری خواھد بود.

مجوز ھا و پیش نیاز ھا


در این مرحله قبل از اینکه ھنوز بیزینس بهه ثبت رسیده باشد، با توجھ به کلاسھ بندی بیزینس و زمینه فعالیت تجاری، گزارشی به نام لایسنس ریپورت از مراجع ذیربط تھیه شده و بطور دقیق مطالعه میگردد.
در این گزارش بهه تفضیل شرح داده شده است که برای ھر نوع فعالیت مرتبط با زمینه فعالیت چه مجوزھا و استاندارد ھایی باید گرفته شود، از کدام سازمان ھا ، طی چه مراحلی و با صرف چهه میزان زمان و ھزینه قابل انجام است. بسیاری ازمواقع بعضی ایده ھا در ھمین مرحلھ به دلایل مشکلات مالی، زمانی یا حقوقی، موضوعیت یا جذابیت خود را از دست میدھند که خود نکته قابل تاملی و ارزشمندی است.

استراتژی ھای بازاریابی و فروش


در این مرحله با توجه به مشخصات بازار، میزان رقابت، عرضه و تقاضا، قیمت خرید مواد اولیه و ھزینه ھای بالاسری و غیره استراتژی قیمت گذاری پایھه ریزی میشود. سپس روش ھای مارکتینگ، تبلیغات و
فروش در بازه ھای زمانی خاص برنامه ریزی و جھت اجرا به بیزینس پلان منتقل میگردد.
نکتھ مھم در این مرحله آنالیز مالی صحیح، برآورد درست نقطه سر به سرقیمت یا اصطلاحا برک ایون و تعریف میزان قابل دستیابی سود یا اصطلاحا پرافیت مارجین بیزینس، ھمچنین ماکزیمم و مینیمم بافر تخفیف
در فصول مختلف با احتساب نوسانات متوسط بازار در طول سال است. انجام ندادن یا محاسبه نادرست و غیر حرفه ای ھمین آنالیز مالی در این مرحله کافی است تا یک بیزینس براحتی با شکست مواجه شده و با ھزینه ھای گزاف و زیان سنگین به سوپیشینه ھای کیفری و حقوقی دچار شود.
اگر توجه کرده باشید بر خلاف روش سنتی سعی و خطا، در این روش بعد از این ھمه مطالعه و آنالیز ھنوز بیزینس به ثبت نرسیده است. زیرا بلافاصله بعد از ثبت بیزینس، مسئولیت ھای مالی، مالیاتی، حقوقی، حرفه ای و مدنی شما به عنوان صاحب بیزینس شروع خواھد شد کاملا فارغ از اینکھ بیزینس فعال باشد یا غیر فعال، سودآور باشد یا زیان آور، در حال تولید باشد یا در حال برداشت، در حال جذب سرمایه باشد یا در حال انتظار برای وام!

ثبت بیزینس


در مرحله آخر بیزینس به ھمراه بیزینس پلان، چیدمان سھام بندی، چارت سازمانی و پروجکشن مالی نزد سازمان ھای مربوطھ ثبت میگردد. بلافاصله پس از ثبت، طبق گزارش لایسنس ریپورت که قبلا گرفته شده به ادارات ذیربط مراجعه و جھت اخذ مجوز ھا و استانداردھای لازم اقدام میگردد.
از اینجا تازه بازی بیزینس شروع میشود. مسئولیت ھای شما، تخصص ھای شما، نحوه اداره بیزینس و چگونگی اجرای بیزینس پلان و مدیریت سرمایه، استرس روزانھپه و کم خوابی شبانه، ھمه و ھمه از اجزای
غیر قابل انکار یک تجارت است که به مرور با کسب تجربه بھتر و بھتر خواھد شد و در نھایت یک بیزینس موفق و پر رونق را خواھد ساخت.

بیمه، مالیات، بازنشستگی و قوانین استخدام


طبق قانون اشخاص حقیقی طبق جداول پلکانی اداره مالیات و بصورت تصاعدی مالیات پرداخت خواھند کرد، در حالیکه اشخاص حقوقی مثل شرکت ھا و سازمان ھا در صد ثابتی معادل معمولا %30از سود نھایی را
بھ عنوان مالیات پرداخت میکنند.
بیمه درمانی در استرالیا به عھده کارفرما نیست بلکه از طرف مدیکر توسط دولت به واجدین شرایط تعلق میگیرد. اما بیمه حوادث کارکنان یا اصطلاحا ورکرز کامپسنیشن برای تمام بیزینس ھایی که به ھر تعدادی
کارمند وحقوق بگیر دارند اجباری است.
شما بھ عنوان کارفرما موظف ھستید سھم مالیات مشمول ھر کدام از کارمندان خود را از فیش حقوقی کسر و به حساب دولت واریز نمایید. ضمنا به عنوان کارفرما موظف ھستید برای ھر یک از کارکنان پاره وقت یا
تمام وقت خود حداقل وجه نقدی بازنشستگی یا سوپرانویشن را به حساب آنھا در یکی از صندوق ھای بازنشستگی )سوپر فاند( واریز نمایید.
اطلاع کامل از قوانین کار، مالیات، بازنشستگی و استخدام اھمیت فوق العاده ای دارد. معمولا در کنار بیزینس ھای موفق، یک تیم موفق و معتمد از کارشناسان با تجربه ھمراه خواھد بود. این تیم معمولا میتواند ترکیبی مستقل از وکلای حقوقی، مشاورین مالی، حسابداران رسمی یا کارگزاران مالیاتی باشد. با وجود چنین تیمی در کنار شما، فقط لازم است به آنچه در آن مھارت دارید بپردازید که ھمان محصول یا خدمات شماست!
یادآوری: اطلاعات و مطالب فوق تنھا جنبه کلی و ماھیت اطلاع رسانی داشته و شرایط خاص شما در آن لحاظ نشده است. لطفا قبل از ھر اقدامی از صحت تصمیم گیری و تبعات آن اطمیمنان حاصل فرمایید و در
جایی که احتیاج است تحقیق کنید و یا از مشاورین ذیصلاح و معتعمد استفاده کنید.

میلاد صابری

شرکت پارس فاینانس ملبورن

Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search

Call Now Buttonبیزینس خانگی در استرالیا